metro

W obszarze zurbanizowanym, rolę głównego środka transportu odgrywa metro, które zarazem generuje niekorzystne oddziaływania na środowisko w postaci drgań i hałasu.  

Na bielańskim odcinku Metra Warszawskiego, o specyficznej, starej zabudowie mieszkalnej, gdzie tunel został zaprojektowany bardzo płytko, skuteczność wibroizolacyjna wcześniej stosowanej konstrukcji nawierzchni torowej była niewystarczająca, co potwierdziły przeprowadzone badania oraz analizy prognostyczne. Decyzją Inwestora na odcinku tym zastosowano blokowe podpory szynowe w otulinie Edilon Corkelast EBS oraz w miejscach wymagających szczególnej wibroizolacji dodatkowo maty TRACKELAST. Przeprowadzone przez Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej badania, potwierdziły zasadność przyjętej konstrukcji nawierzchni szynowej wraz z matami wibroizolacyjnymi oraz wykazały, że we wszystkich budynkach, które były objęte badaniami poziom drgań był poniżej granicznych wartości dopuszczalnych.

W realizacji II linii Metra Warszawskiego, w projekcie którego dostawcą elementów nawierzchni będzie spółka TINES, ponownie podjęto decyzję o zastosowaniu mat wibroizolacyjnych oraz systemu Edilon Corkelast EBS. Ponad 55 000 m2 mat typu TRACKELAST STM RPU Blue to jeden z elementów nawierzchni, który TINES będzie dostarczać na budowę 6 kilometrowego odcinka centralnego, łączącego Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim.

Działania mające na celu ograniczenie niekorzystnych oddziaływań w postaci drgań to jedno z najważniejszych zadań, które jest stawiane nowoczesnym nawierzchniom szynowym.  Zastosowanie wibroizolacyjnych mat w warszawskim metrze oraz aglomeracji trójmiasta zapewni komfort zarówno podróżującym jak mieszkańcom otoczenia trasy kolejowej.

Negatywne skutki przenoszenia drgań mogą być rozmaite. Drgania mechaniczne przenoszone z układów drgających do organizmu człowieka, mogą negatywnie oddziaływać bezpośrednio na poszczególne tkanki i naczynia krwionośne lub powodować wzbudzenie do drgań całego ciała lub jego części, a nawet struktur komórkowych. Długotrwałe narażenie człowieka na drgania może zatem wywołać, jak już wspomniano, szereg zaburzeń w ciele doprowadzając w konsekwencji do trwałych, nieodwracalnych zmian chorobowych, przy czym rodzaj tych zmian zależny jest od rodzaju drgań, na które eksponowany jest człowiek.